DNA-loket

Stages

Specifieke lerarenopleiding (GPB, aggregaat, ...)

Stagerichtlijnen ivm de te volgen procedure

Pas nadat je alle informatie over de aanvraagprocedure doorlopen hebt, kun je je stageaanvraagformulier invullen.

Aanvraagrichtlijnen

 1. De aanvraag kan enkel en alleen via de wico-website gebeuren.
 2. Je moet je aanmelden uiterlijk op 30 september voor het eerste semester en op 15 februari voor het tweede semester.
 3. Je voegt de concrete invulling toe van de bijkomende taken van de module die je op dat moment volgt.
 4. Je aanvraag wordt enkel goedgekeurd voor je ‘vereiste vakken’ (dit kan je opzoeken via http://ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/database/SOV_diploma.asp).
 5. Je aanvraag is enkel geldig voor één module en periode. Voor andere modules en/of periodes dien je een nieuwe aanvraag in te dienen.

Goedkeuring

 1. Je kan op je aanvraag je voorkeur kenbaar maken. In de mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden. De mentoren van de verschillende campussen overleggen samen over de toekenning en de verdeling van de stagescholen.
 2. Het centraal secretariaat informeert je per mail of je stageaanvraag wel of niet aanvaard wordt.
 3. Nadien ontvang je op het centraal onthaalmoment de volgende info:
  1. het contract in tweevoud (voor jou en het opleidingsinstituut);
  2. de contactgegevens van de stageschool en de stagecoördinator en/of mentorcoach van de campus.
 4. Je brengt tijdens het onthaalmoment het volledig ingevulde contract van het opleidingsinstituut mee.

 1. Je wordt op het centraal onthaalmoment in september verwacht. Indien je zonder geldige reden afwezig bent op de onthaaldag vervalt het stagecontract!
 2. Je neemt telefonisch of per mail contact op met de mentorcoach van de aan jou toegewezen campus. Je doet dit voor 20 september voor de stages van het eerste trimester en voor de stages in het 2de of 3de trimester doe je dit minstens 1 maand voor de start van de stage. Indien je zonder geldige reden te laat contact opneemt, vervalt het stagecontract!
 3. Je ontvangt nadien het lessenrooster en de contactgegevens van de vakmentoren.
 4. Je hebt volgende noodzakelijke informatie bij je:
  1. het volledige ingevulde stagecontract van het opleidingsinstituut;
  2. de risicoanalyse, werkpostfiche en de algemene veiligheidsrichtlijnen.
 5. Op het onthaaldag krijgen alle studenten dezelfde informatie: info over de scholengemeenschap, stagevademecum WICO,…
 6. Dan volgt er een rondleiding op de campus en ontvang je de praktische info over schoolspecifieke taken en opdrachten.
 7. In de mate van het mogelijke ontvang je ook al de specifieke informatie over je stageopdracht:
  • vb de contactgegevens van je vakmentor(en);
  • indien mogelijk je lessenrooster;
  • eventuele informatie over smartschool (met inlogcode).        

Contact met de stageschool - vakmentor

 1. Je neemt minstens één week op voorhand contact op met de vakmentor.
 2. De vakmentor geeft je de lesonderwerpen en spreekt af wanneer je de lesvoorbereidingen moet laten inzien.
 3. Opmerkingen:
  1. Omwille van de continuïteit in het lesgebeuren dient er steeds op voorhand voldoende overleg te zijn met de vakleerkracht. Dit is zeker van belang als er nieuwe didactische werkvormen gehanteerd worden.
  2. De vakmentor begeleidt en observeert je tijdens de stagelessen en geeft je voldoende feedback.
  3. Bij problemen zal de vakmentor de mentorcoach verwittigen die jouw opleidingsinstituut op de hoogte brengt. 

Gedragscode in de stageschool

 1. Als je ziek wordt tijdens de stage, verwittig je vóór het eerste lesuur de stageschool, de hogeschool én de vakmentor.
 2. Als je geen lesvoorbereidingen hebt, zonder geldige reden, kan dit tot gevolg hebben dat de stageles niet kan plaatshebben. De mentorcoach zal meteen contact opnemen met het opleidingsinstituut.
 3. Ook buiten de klas wordt van je verwacht dat je je inleeft in de schoolcultuur. Je leest het schoolreglement en je informeert je over de bestaande gewoonten en afspraken. Je gedraagt je als een toekomstig leraar. Je hebt een voorbeeldfunctie.
 4. Als er tijdens de stageperiode, eventueel in een weekend, activiteiten worden georganiseerd die het lesgeven overstijgen (infonamiddag, tentoonstelling, sportdag,….) dan wordt ook daar een positieve inzet en medewerking van je verwacht.
 5. Bij onvoorziene afwezigheid van een leerkracht kan de school op jou een beroep doen, om deze lessen te geven (voor tweedejaarsleerlingen zal men hiervan uitzonderlijk en enkel in echte probleemsituaties gebruik maken).

Ik heb de aanvraagprocedure gelezen.

Persoonlijke gegevens

 

Heb je familie tewerkgesteld binnen WICO?

Indien JA, wat is je relatie met deze persoon:

 
* Vul je officieel diploma in (volledig).

Gegevens opleidingsinstituut

* Deze vakken van het secundair onderwijs kan je terug vinden op www.ond.vlaanderen.be. Het is niet de bedoeling dat je de vakken van je lerarenopleiding hier vermeldt.

Observatiestage

* Deze vakken van het secundair onderwijs kan je terug vinden op www.ond.vlaanderen.be. Het is niet de bedoeling dat je de vakken van je lerarenopleiding hier vermeldt.

Doestage

* Deze vakken van het secundair onderwijs kan je terug vinden op www.ond.vlaanderen.be. Het is niet de bedoeling dat je de vakken van je lerarenopleiding hier vermeldt.

Opdrachtenstage


Ik Verklaar dat al mijn gegevens correct en volledig zijn ingevuld.
Indien de gegevens niet volledig zijn ingevuld wordt deze aanvraag niet goedgekeurd.